เตาหลุมวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ และการใช้งาน

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คือ อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะและออกแบบโดยผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการพิสูจน์เทคโนโลยี ความสัมพันธ์ หรือหลักการทางกายภาพ เตาหลุมเหล่านี้ยังช่วยตรวจสอบข้อมูลตามการแสวงหา การถ่ายโอน การได้มา และการจัดเก็บ ซึ่งโดยทั่วไปประกอบด้วยการวัดชุดตัวเลขเพื่อพิสูจน์คุณสมบัติ ปริมาณ วัสดุ ปรากฏการณ์ แรง เป็นต้น การวัดที่ทำโดยอุปกรณ์เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะเมื่อเวลาผ่านไป อย่างพึงประสงค์โดยเพิ่มระดับความแม่นยำและความแม่นยำ

อุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเตาหลุมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

แต่ถือว่ามีความเฉพาะทางและซับซ้อนกว่าเครื่องมือวัดอื่นๆ เช่น แท่งมิเตอร์ สเกล โครโนมิเตอร์ เครื่องกำเนิดรูปคลื่น และเทอร์โมมิเตอร์ อุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์และเตาหลุมต่างๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในขณะที่ทำงานในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเหล่านี้ ได้แก่ เตาหลุมห้องควบคุมสภาพผู้ปฏิบัติงาน และแคลอรีมิเตอร์ และเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์และหัวเผาบุนเซน วัตถุที่ใช้วัดความร้อนเรียกว่า ใช้เทคนิคการวัดความร้อนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือปฏิกิริยาเคมี

ความจุความร้อน ประเภทที่พบมากที่สุดของแคลอรีมิเตอร์ ได้แก่ แคลอรีมิเตอร์แบบอัตราเร่ง แคลอรีมิเตอร์ไทเทรต แคลอรีมิเตอร์แบบอุณหภูมิความร้อน และแคลอริมิเตอร์แบบสแกน แคลอรีมิเตอร์พื้นฐานประกอบด้วยภาชนะโลหะที่มีน้ำอยู่เต็ม และเทอร์โมมิเตอร์ติดอยู่กับภาชนะ เตาหลุมยังมีห้องเผาไหม้ที่แขวนภาชนะโลหะไว้ด้านบน ห้องปรับสภาพผู้ปฏิบัติงานก็เป็นหนึ่งในเตาหลุมที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเช่นกัน เรียกอีกอย่างว่ากล่องสกินเนอร์

ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงทดลอง 

สร้างห้องปรับสภาพการผ่าตัดในขณะที่เขากำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อุปกรณ์นี้ใช้เพื่อศึกษาทั้งการปรับสภาพแบบคลาสสิกและการปรับสภาพแบบโอเปอเรเตอร์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฟิสิกส์ เตาหลุมบางอย่างที่ใช้ในวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ มาตรความเร่ง เครื่องวัดความเร็วลม แอมมิเตอร์ คาลิปเปอร์ ไดนาโมมิเตอร์ เป็นต้น ความเร่งที่เหมาะสมวัดได้ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่ามาตรความเร่ง 

เตาหลุมอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วหรือความเร่งพิกัดไม่จำเป็นต้องวัดด้วยมาตรความเร่ง มาตรวัดความเร่งยังพิจารณาข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ของน้ำหนักซึ่งมวลทดสอบใดๆ ประสบที่ส่วนที่เหลือของกรอบอ้างอิงของอุปกรณ์มาตรวัดความเร่ง มาตรความเร่งมีการใช้งานที่หลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม ระบบนำทางเฉื่อยใช้มาตรความเร่งที่มีความไวสูงสำหรับขีปนาวุธและเครื่องบิน ในเครื่องจักรที่หมุน การสั่นสะเทือนจะถูกตรวจสอบ